วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตัวฃี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3


รหัสตัวชี้วัดและตัวชี้วัด  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 3ภาคเรียนที่ 1

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ว 1.2  3/1
1.  สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส
ว 1.2  3/2
2.   อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ    และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ว 1.2  3/3
3.  อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 1.2  3/4
4. สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
ว 1.2  3/5
5. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และสิ่งแวดล้อม
ว 1.2  3/6
6.  อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ว 2.1  3/1
1.  สำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบาย    ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ 
ว 2.1  3/2
2.  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
ว 2.1  3/3
3.  อธิบายวัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ
ว 2.1  3/4
4.  อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
ว 2.2  3/1
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ว 2.2  3/2
2.  อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ     
ว 2.2  3/3
3.  อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ว 2.2  3/4
4. วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ว 2.2  3/5
5.  อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
ว 2.2  3/6
6.  อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ว 4.1  3/1
1.  อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ
ว 4.1  3/2
2.  ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 4.1  3/3
3.  ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ
ว 4.2  3/1
1.  ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 4.2  3/2
2. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 4.2 ม3/3
3.  สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง
รวม
22  ตัวชี้วัด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น